GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 12 NÂNG CAO (word)

Toàn bộ chương trình Giải tích lớp 12 theo sách giáo khoa nâng cao được soạn ở đây:

CHƯƠNG I

CHƯƠNG II

CHƯƠNG III

CHƯƠNG IV

Advertisements

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 (Powerpoint)

HÀM SỐ

– Đại cương về hàm số

– Hàm số bậc hai

– Ôn tập hàm số

– Chuyên đề: Sự biến thiên của hs bậc hai

THỐNG KÊ

– Khái niệm, trình bày mẫu số liệu

– Các số đặc trưng của mẫu số liệu

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 10 (word)

 

Chương 1 hình học 10 nâng cao (word)

Chương 2 hình học 10 nâng cao (worrd)

Chương 3 hình học 10 nâng cao (word)